چهارمین همايش ملي پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی

تاریخ شروع : 1401/03/11
تاریخ پایــان : 1401/03/13
وضعیت : فعال

سومین همايش ملي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی

تاریخ شروع : 1400/05/06
تاریخ پایــان : 1400/11/06
وضعیت : پایان یافته